Hallituksen toimintakertomus

Tase ja rahoitus

31.12.2015 taseen lukuja on verrattu 31.12.2014 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat 14,4 48,8
Lyhytaikaiset varat 145,0 118,0
Varat yhteensä 159,4 166,8
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 124,6 80,5
Muu pääoma yhteensä 137,6 93,4
Pitkäaikaiset velat 2,0 7,6
Lyhytaikaiset velat 19,8 65,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 159,4 116,8

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2015 1-12/2014
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 12,2 27,4 
+/- käyttöpääoman muutos -6,2  -12,1 
- korot, verot ja saadut osingot -3,9  -4,7 
= liiketoiminnan rahavirta 2,1  10,5 
- investointien rahavirta 579,6  -9,2 
- rahoituksen rahavirta -502,2  -1,0 
= kassavarojen muutos 79,5  0,3 

Liiketoiminnan rahavirta sisältää ensimmäisellä vuosipuoliskolla Automotive-liiketoiminnasta syntyneet operatiiviset rahavirrat. Investointien rahavirta sisältää vuoden kolmannella vuosineljänneksellä syntyneet Automotive -liiketoiminnan myyntiin liittyvät rahavirrat. Rahoituksen rahavirta sisältää vuoden neljännellä neljänneksellä syntyneet vapaaehtoiseen omien osakkeiden ja optioiden lunastamiseen liittyvät rahavirrat määrältään -493,5 miljoonaa euroa. Yhteensä Automotive-liiketoiminnan myynnistä aiheutuneilla tuotoilla ja kuluilla oli 585,2 miljoonan euron positiivinen vaikutus katsauskauden rahavirtoihin.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,4 miljoonaa euroa sisältäen yrityshankintoihin liittyviä investointeja 1,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot jatkuvissa toiminnoissa olivat 2,5 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,4 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 90,5 prosenttia (62,3 prosenttia 31.12.2014). Korkeaa omavaraisuusastetta selittää Automotive- liiketoiminnan myynnistä saadut varat.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 122,8 miljoonaa euroa (43,3 miljoonaa euroa 31.12.2014).

Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Sopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenanttiehtoja ja omaisuuden luovutuskieltoon liittyvät kovenantit rikkoontuivat 1.7.2015 Automotive-liiketoiminnan myynnin yhteydessä. Pankit ovat ilmoittaneet, että ne eivät käytä irtisanomisoikeuttaan liiketoiminnan myyntiin liittyen. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa, mikä määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 2,5 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa, mikä määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 2,5 miljoonaa euroa.­­