Hannu Huttunen, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Vuotta 2015 leimasivat suuret rakenteelliset muutokset: Automotive-liiketoiminnan kauppa ja yhtiön uusi nimi. Kaupasta kertyneitä varoja jaettiin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana vapaaehtoisella julkisella omien osakkeiden ja optio-oikeuksien ostotarjouksella. Ostotarjous toteutettiin lokakuun aikana ja sen seurauksena yhtiön kassavarat ja oma pääoma alenivat 493,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä väheni ja oli vuoden lopussa 35.600.168 kappaletta.

Vuoden 2015 liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 56,8 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 13,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi ja oli 2,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 jatkoimme tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoilta. Tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatun tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelimen tuotekehitysvaihe saatiin päätökseen, ja ensimmäiset tuotetoimitukset tehtiin vuoden lopulla. Lanseerasimme Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston, joka täydentää Bittium Tough Mobilea uusilla tietoturvaa parantavilla ohjelmistoilla ja palveluilla, kuten suojattu datayhteys ja laitteiden luotettava etähallinta.

Bittium Tough Mobile ja siihen liittyvä Bittium Secure Suite hallinta- ja VPN-salausjärjestelmä saivat ensimmäisenä mobiiliratkaisuna virallisen salaustuotehyväksynnän Suomessa. Tällä mobiiliratkaisulla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa Bittium Tough Mobile -älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä. Puhelin on herättänyt paljon mielenkiintoa, mutta tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

Bittium Secure Suite perustuu tammikuussa 2015 yritysoston kautta hankkimaamme SafeMoven korkealaatuisiin tietoturvaratkaisuihin. SafeMove -tuotteet ja palvelut ovatkin vahvistaneet Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana. Bittium SafeMove® -ohjelmistoa käytetään myös yhteyksien suojaamiseen tarjoamissamme IoT-palveluissa ja -ratkaisuissa.

Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on säilynyt vakaana. Toukokuun alussa julkistimme merkittävän sopimuksen Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään. Asiakkaan ensimmäisen satelliitin laukaisun epäonnistumisen vuoksi projektin kokonaisaikatauluun on tullut viivettä, mutta siitä huolimatta kehitystyö on jatkunut vuoden aikana hyvin.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), kehittäminen jatkui. Järjestelmään liittyviä tuotetoimituksia jatkettiin vuoden 2015 aikana ja loppuvuodesta saimme tilauksen vuoden 2016 järjestelmätuotetoimituksista. Neljännellä vuosineljänneksellä saimme Puolustusvoimilta myös tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän aaltomuodon jatkokehittämisestä sekä ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa kehitetyn eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon porttauksesta Bittium TAC WIN -järjestelmään.

Jatkoimme myös puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfoliomme vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja teimme ensimmäisen pilottitoimituksen ulkomaiselle asiakkaalle taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä. Tavoittelemme kuluvana vuonna muitakin vastaavanlaisia kansainvälisiä avauksia. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia.

Loppuvuodesta teimme päätöksen rakentaa Bittiumille uudet toimitilat Ouluun. Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen aikaan saamiseksi. Teimme KVR-urakkasopimuksen (kokonaisvastuurakentaminen) NCC Rakennus Oy:n kanssa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa.

Olemme onnistuneet kääntämään Bittiumin kasvu-uralle ja olemme tyytyväisiä menneen vuoden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen. Vuoden 2016 painopiste tulee olemaan kansainvälistymisessä ja kasvun mahdollistamisessa. Tulemme investoimaan liiketoiminnan kehittämiseen ja yhtiön pitkän aikavälin kasvun rakentamiseen, mikä vaikuttaa myös liiketuloksen kehitysodotukseen vuonna 2016. Tulemme myös jatkamaan strategiamme mukaisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksien kartoittamista.

Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve salatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille ja Bittiumilla on hyvät edellytykset jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa. Kiitän henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä ja arvokkaista saavutuksista vuonna 2015.