Hallituksen toimintakertomus

Ympäristötekijät

Bittium Oyj:n liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön valmistuttamien omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä.

Bittium Oyj:n ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001.2004 mukaisesti. Järjestelmää on uudistettu kattamaan ISO14001.2015 vaatimukset kattavaksi. Yhtiö seuraa maailmanlaajuisesti tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä konsernin toimintaan liittyen. Ympäristövaatimuksissa on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa ROHS- (vaarallisten aineiden käyttö) ja WEEE- (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) direktiivien vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien.

Vuodesta 2009 lähtien Bittiumin toiminnassa hyödynnettäviä ja sovellettavia ympäristöstandardeja ja säännöksiä on esitetty Bittiumin ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset on ulotettu myös merkittäviin Bittiumin toimittajiin. Sisältölista sisältää esimerkiksi REACH-direktiivien ja ROHS2-standardin sekä muiden markkina-alueilla vastaavien standardien soveltamisen. Lista sisältää myös ROHS2 ja REACH-standardien ja direktiivien ohella kullekin markkina-alueille sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset.

Lisäksi asianomaisissa listassa huomioidaan asiakaskohtaiset vaatimukset. Vuonna 2015 Bittium on päivittänyt ympäristösisältölistan vaatimuksia puolivuosittain ja soveltanut asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteissa tai ratkaisuissa, joissa omaa osittaista tai kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen. Asetetut vaatimukset otetaan huomioon liiketoiminnassa kussakin maassa.

Yhtiössä on päivitetty ympäristösisältölistaa puolivuosittain ja sovellettu asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteisiin tai ratkaisuihin, joissa Bittiumilla on joko omaa osittaista tai ympäristöllistä kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen vuoden 2015 aikana.

Vuoden 2015 aikana Bittium on edelleen kehittänyt ympäristöraportointiaan, jonka perusteella vuoden 2015 ympäristötavoitteita on  seurattu. Vuonna 2015 on aloitettu myös ETJ+ -mukaisen energiahallintajärjestelmän liittäminen sertifioituun ISO14001 -järjestelmään, joka tullaan loppuunsaattamaan vuonna 2016.