Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja -kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 25 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

1.1.-31.12.2015 Hallitus Talous- ja tarkastusvaliokunta
Seppo Laine 23/23 6/6 (Viimeisessä kokouksessa ollut hallituksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen)
Jorma Halonen 20/23  
Juha Hulkko 22/23  
Staffan Simberg 25/25 6/6
Erkki Veikkolainen 23/25 5/5 (jäsenyys loppunut kesken vuotta, ei jäsen viimeisessä kokouksessa)
Kirsi Komi 2/2 1/1 (jäsenyys alkanut kesken vuotta, jäsen viimeisessä kokouksessa)
Juha Putkiranta 2/2  
Seppo Mäkinen 2/2  
Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat edelleen konsernin kannattavuuden parantaminen ja segmenttipohjaisen johtamismallin ja liiketoimintaportfolion kehittäminen. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.