Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että hallitustyöskentely järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tästä johtuen Yhtiön hallitus on asettanut Talous- ja tarkastusvaliokunnan.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet voivat keskittyä valiokunnalle kuuluviin asioihin laaja-alaisemmin kuin koko hallitus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset päätökset yhteisesti.

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida työstään hallitukselle. Raporttien tulee sisältää vähintään yhteenveto valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu alla. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Talous- ja tarkastusvaliokunnalla on seuraavat tehtävät:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia;
 • seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
 • käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta;
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista; sekä
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen tulee olla talousasiantuntija, jolla on huomattavaa tietämystä ja kokemusta kirjanpidosta ja Yhtiöön sovellettavista kirjanpitoperiaatteista. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja), KHT-tilintarkastaja Seppo Laineen ja Erkki Veikkolaisen. 14.9.2015 valittu uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 5.11.2015 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komin. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heillä on pitkäaikainen kokemus yritystoiminnan johtamisesta. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti samassa kokouksessaan, että hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä valinnaisesti Yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat.  Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisissä kokouksissa. Vuonna 2015 talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontui kokouksiin kuusi (6) kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 aikana arvioinut, valmistellut tai katselmoinut muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • vuoden 2014 tilinpäätös;
 • vuoden 2015 osavuosikatsaukset;
 • vuoden 2015 tilintarkastussuunnitelma;
 • tilikauden aikaisen tilintarkastuksen havaintojen läpikäynti;
 • sisäisen valvonnan havainnot;
 • kassavirran seuranta ja rahoituksen riittävyyden arviointi;
 • budjetin tavoiteasetanta ja budjettiprosessi;
 • osingonmaksu;
 • yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja niiden vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja rahoitusasemaan;
 • konsernin juridiseen rakenteeseen liittyvät kysymykset; ja
 • tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen arvontestaus.

Vuoden 2016 talous- ja tarkastusvaliokunnan painopistealueina ovat:

 • materiaalihallintoprosessin ja sen taloudellisen raportoinnin kehittämistarpeiden arviointi;
 • Yhtiön taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvien prosessien ja riskien arviointi;
 • myytäviin tuotteisiin ja projekteihin liittyvien tarjous- ja
  sopimusprosessien arviointi; ja
 • Yhtiön kassavarojen hallinnointi ja käyttämisen seuranta.