Tärkeimmät tapahtumat 2015

Automotive-liiketoiminnan myynti Continental AG:lle ja siihen liittyvät muutokset

19.5. Bittium Oyj kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle 600 miljoonan euron kauppahinnasta. Osakekauppasopimus Continental AG:n kanssa allekirjoitettiin 18.5.2015 ja transaktion odotettiin toteutuvan heinäkuun alussa. Kauppa käsitti Elektrobit Automotive GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden myynnin, mukaan lukien yhtiön 51 prosentin omistusosuuden e.solutions GmbH:sta, joka on Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n yhteisesti omistama yhtiö. Käynnissä ollut jakautumisprosessi peruutettiin ja yhtiö suunnitteli jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa silloisessa Elektrobit Oyj:ssä (nykyinen Bittium Oyj). Yhtiö kertoi myös muuttavansa toiminimensä Bittium Oyj:ksi, koska Elektrobit- nimeen liittyvät oikeudet tultaisiin luovuttamaan osana transaktiota. Yhtiö päivitti myös tulevaisuudennäkymänsä vuodelle 2015 perustuen oletukselle, että Automotive-liiketoiminnan myynti toteutuu heinäkuun 2015 alussa.

Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2015 hyväksyi yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle yhtiön hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. Myös Bittiumin yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta päätettiin.

Kauppa toteutui 1.7.2015, kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot olivat täyttyneet. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.

Kaupan toteuduttua 1.7.2015 toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiö kertoi jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa ja jatkavansa listattuna Nasdaq Helsingissä uudella nimellään. Bittiumin uusi kaupankäyntitunnus pörssin järjestelmissä on BITTI ja se tuli voimaan 2.7.2015. 

Bittium päivitti 1.7.2015 vuoden 2015 näkymiä Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumisen ja yhtiön nimenmuutoksen takia. Jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat näkymät pysyivät samoina kuin yhtiön 19.5.2015 julkaisemassa pörssitiedotteessa annetussa tulevaisuuden näkymissä. Transaktiolla odotettiin olevan noin 530 mijoonan positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittiumin vuoden 2015 nettotulokseen. Kassavirran arvioitiin kasvavan noin 575 miljoonalla eurolla kertaluontoisesti.

Myös strategisia linjauksia päivitettiin Automotive-liiketoiminnan myynnin ja yhtiön nimenmuutoksen jälkeen. Yhtiö jatkoi Wireless-liiketoimintaansa 19.2.2015 julkistettujen strategisten linjaustensa ja vuosille 2015 – 2017 asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Muutokset johdossa

Automotive-liiketoiminnan kaupan seurauksena Bittium Oyj:n hallitus päätti nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Hannu Huttunen 7.8.2015 alkaen. Yhtiön silloisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyi 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatkanut Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen.

Yhtiön konsernitoiminnot ja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnot yhdistettiin, jolloin 7.8.2015 alkaen yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, lakiasianjohtaja Kari Jokela, myyntijohtaja Jari Sankala, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden johtajat Harri Romppainen, Klaus Mäntysaari ja Sami Kotkajuuri, engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja Arto Pietilä.

Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta päätti siirtyä toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa 2015 ja irtisanoutui yhtiön palveluksesta. Uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin KTM, OTM Pekka Kunnari.

Hallitus päätti myös, että yhtiön Wirelessliiketoimintasegmentin segmenttihallitus lakkautetaan, sillä Bittiumin keskittyessä yhteen toimialaan emoyhtiön hallituksen lisäksi ei enää tarvita erillistä segmenttihallitusta.

Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen jako

6.8. Bittium Oyj kertoi suunnittelevansa Automotive- liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Mahdollisen ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä teknisiä selvityksiä aiottiin jatkaa ja myös muita vaihtoehtoja varojenjaon toteuttamiseksi aiottiin arvioida samanaikaisesti, eikä sillä hetkellä ollut varmuutta siitä, mitä varojenjakotapaa yhtiön hallitus tulee ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamaan. Suunniteltu varojenjako edellytti erillisen välitilinpäätöksen laatimista, jonka valmistuttua yhtiön hallituksen odotettiin päättävän ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävästä varojenjakotavasta ja jaettavien varojen määrästä elokuun 2015 jälkipuoliskolla.

24.8. Bittium kertoi aikovansa hankkia omia osakkeita ja optio-oikeuksia noin 595 miljoonalla eurolla kaikille yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Ostotarjous tehtäisiin markkinahintaan ja tarjottava vastike tulisi määräytymään tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltävän viiden kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettuna yhtiön osakkeen keskikurssina Nasdaq Helsinki Oy:ssä pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Ostotarjous koskisi enintään 124.747.351 osaketta mikä vastasi tiedotteen päivämääränä arviolta noin 94,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ostotarjous koskisi lisäksi enintään 252.648 optio-oikeutta. Ostotarjous toteutettaisiin vain siltä osin kuin osakkeista maksettava vastike on yhteensä enintään 593.797.392,67 euroa ja optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 1.202.607,33 euroa. Osakkeenomistajan tai optio-oikeuksien haltijan olisi mahdollista hyväksyä ostotarjous kaikkien omistamiensa osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta tai valitsemallaan osake- ja/tai optiomäärällä arvo-osuustilikohtaisesti.

24.8. yhtiö kutsui osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään yhtiön omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien 2008C hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Osana valmistelua Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseen osakkeenomistajille Bittium julkaisi välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015.

14.9. pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.

22.9. yhtiö ilmoitti, että ostotarjous alkaa 25.9.2015 ja päättyy 16.10.2015 ja että ostotarjouksen tarjoushinta on 5,06 euroa osakkeelta ja 4,51 euroa optio-oikeudelta. Osakkeen tarjoushinta määräytyi yhtiön 14.9.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltäneen viiden kaupankäyntipäivän (aikavälillä 15.9-21.9.2015) kaupankäyntimäärillä painotetulla osakkeen keskikurssilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Finanssivalvonnan hyväksymä tarjousasiakirja oli saatavilla yhtiön kotisivuilla 23.9. alkaen.

19.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista.

21.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 osaketta, jotka edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä 166.694 optio-oikeutta, jotka edustivat noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista. Lisäksi yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena sen kassavarat ja oma pääoma alenevat noin 493 miljoonaalla eurolla eikä ostotarjouksen toteuttamisella ole vaikutusta yhtiön aikaisemmin julkistamaan vuoden 2015 tulosohjaukseen.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kai Hildénin omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eero Halosen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolaisen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

27.10. yhtiö ilmoitti mitätöineensä omia osakkeitaan ja optio-oikeuksiaan 2008C yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen seurauksena. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki ostotarjouksessa luovutettavat osakkeet ja optio-oikeudet mitätöityivät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä. Mitätöinnin seurauksena yhtiössä oli 35.578.835 osaketta ja 102.300 optio-oikeutta. Ostotarjouksessa luovutettavista osakkeista 5.467 osakkeen selvitys ei ollut toteutunut samassa aikataulussa muiden luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa, eikä näitä osakkeita oltu vielä mitätöity.

28.10. yhtiö tiedotti ostotarjouksen seurauksena tapahtuneet muutokset sen kymmenen suurimman osakkeenomistajan osalta, koska Bittiumin ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2015 päätöksellä tehty vapaaehtoinen julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C aiheutti muutoksia yhtiön omistussuhteissa.

28.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jukka Harjun omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

4.11. yhtiö ilmoitti mitätöineensä 5.467 omaa osakettaan, joiden selvitys ja mitätöinti ei toteutunut samassa aikataulussa muiden ostotarjouksessa luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa 27.10.2015. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen, 4.11. yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä oli 35.598.368 ja yhtiön kaikkien jäljellä olevien optio-oikeuksien lukumäärä oli 102.300.

Optiot

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optiooikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 30.11.2015 välisenä aikana yhteensä 1.351.686 uutta osaketta. Merkintähinta, 823.438,10 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015, 14.4.2015, 24.6.2015, 1.9.2015, 29.10.2015 ja 11.12.2015. Uudet osakkeet tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 9.2.2015, 15.4.2015, 25.6.2015, 2.9.2015, 30.10.2015 ja 14.12.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä oli 31.12.2015 vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella hankittujen omien osakkeiden mitätöinnin ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.600.168 osaketta.

Muut merkittävät tapahtumat

2.1.2015 Bittium Oyj:n tytäryhtiö osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta 100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta. Ostetun yhtiön SafeMove-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (nykyinen Bittium Safemove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli 19 työntekijää kaupan toteutumishetkellä ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Bittium Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti  iiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Suunnitelman mukaan silloisen Elektrobit Oyj:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat olisivat siirtyneet jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet olisi ollut tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Silloisen Elektrobit Oyj:n Automotive-liiketoiminta olisi jäänyt Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus olisi jatkunut jakautumisen jälkeen. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous suunniteltiin pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä oli 30.6.2015. Jakautumisprosessi peruuntui myöhemmin, toukokuun 19. päivänä, kun yhtiö kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle. 29.4. Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin yhtiön osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka oli suunniteltu pidettävän 11.6.2015.

2.5. Bittium Oyj kertoi, että sen tytäryhtiö, Bittium Wireless Oy ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n MEXSATjärjestelmään. Mobiililaitteet perustuvat Bittiumin erikoislaitealustaan (Bittium Specialized Device Platform), joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä Android-pohjainen laitealusta. Tuotekehityssopimuksen arvo oli noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30, 2015 valuuttakurssin mukaan). Sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta yli puolet odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana.

14.9. pidetty ylimääräinen yhtiökokous, joka oli kutsuttu koolle päättämään vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta, valitsi myös hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Seppo Mäkisen ja Juha Putkirannan toimikaudeksi, joka alkoi 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

5.11. Bittium Oyj:n uusi hallitus aloitti toimikautensa, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Samana päivänä pidetyssä Bittium Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksen talousja tarkastusvaliokuntaan valitaan jäseniksi Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

7.12. Bittium ilmoitti saaneensa Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Tilaus on arvoltaan 5,1 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilauksella ei ole merkittävää kehitvaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuttanut yhtiön tammi-syyskuu 2015 osavuosikatsauksessa 5.11.2015 julkistamaa vuotta 2015 koskevaa taloudellista näkymää.

23.12. Bittium Technologies Oy ja NCC Rakennus Oy allekirjoittivat sopimuksen uusien toimitilojen rakentamisesta Bittiumille Ouluun. Sopimus on luonteeltaan KVR-urakkasopimus (kokonaisvastuurakentaminen), jonka arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan yhtiön olemassa olevista rahoitusjärjestelmistä projektin edetessä. Hankkeella odotetaan saavutettavan toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä vuodesta 2018 alkaen.