Henkilöstö

Vuoden 2015 lopussa Bittiumissa työskenteli yhteensä 517 henkilöä Suomessa, USA:ssa, Englannissa ja Singaporessa. Henkilöstömäärä kasvoi 37 henkilöllä edellisvuoden lopusta ja kasvu tapahtui Suomessa. Henkilöstön keski-ikä oli 41,2 vuotta. Huomattava osa Bittiumin henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen on tärkeää Bittiumin liiketoiminnan ja henkilöstön ammatillisen kasvun kannalta. Bittiumin ydinosaamista ovat radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alainen ja vahva osaaminen. Osaamisen kehittymistä on tuettu teknologiakoulutuksilla ja virtuaalisilla osaamistiimeillä, joita on myös perustettu uusiin esille tulleisiin tarpeisiin. Bittiumilla tapa työskennellä (Way of Working) perustuu niin sanottuihin ketteriin menetelmiin (lean and agile methods).

Vuoden 2015 aikana panostettiin myös projektinjohtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Projektijohtamiseen liittyvän kehittämisen tavoitteena oli projektien kannattavuuden ja sujuvuuden edelleen parantaminen lisäämällä projektijohdon osaamista muun muassa projektien talouden ja prosessien hallinnassa, sekä vahvistamalla tuotteistamisnäkökulmaa ja vaatimushallintaa tuotekehitysprojekteissa. Esimiestyön kehittämistä jatkettiin valmentavan johtamisen teemalla. Kehityskeskusteluprosessia uudistettiin ja panostettiin jatkuvan esimiestyön työkaluihin.

Bittium jatkoi osallistumista N4S (Need for Speed) -hankkeeseen, jossa tutkitaan, kehitetään ja testataan reaaliaikaiseen talouteen soveltuvia toimintamalleja ja toimintatapoja. Vuoden 2015 aikana panostettiin sekä saavutettiin tuloksia jatkuvan integroinnin ja testiautomaation kehittämisen, läpinäkyvyyden ja mahdollisimman reaaliaikaisen palautteen ja laatutiedon keräämisen osalta. Hanketta hyödynnettiin tuotekehityksessä ja tuotteiden toimitusketjun hallinnan alueilla laajasti.

Kehittämishankkeena vuoden 2015 aikana oli edelleen myös Accelerate, jonka tavoitteena oli kehittää Bittiumin innovointikulttuuria. Hankkeessa jatkettiin Bittiumin ideointityökalun kehittämistä, jonka kautta henkilöstö voi kertoa ideoistaan helppokäyttöisellä foorumilla. Foorumi mahdollistaa avoimen keskustelun ja yhdessä kehittelyn, sekä ideoiden läpinäkyvyyden henkilöstölle. Avoimen työkalun kautta kynnys ideoiden esille tuomiseen madaltuu ja niitä käsitellään säännönmukaisemmin. Tavoitteena on myös päästä kokeilemaan aiempaa useampien ideoiden kantavuutta.

Brändin ja yritysnimen vaihtuessa myös Bittiumin vuosittainen henkilöstötutkimus sai uuden nimen Bittium Employee Survey (BES). Syksyllä toteutettuun tutkimukseen vastasi 73 prosenttia henkilöstöstä. Tulokset nousivat selvästi edellisestä vuodesta. Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan yhteistyön kulttuuri ja me-henki sekä monipuoliset ja työhönsä sitoutuneet asiantuntijat ja osaamispääoma ovat säilyttäneet asemansa Bittiumin vahvuuksina.

Vuosi 2015 oli uudistumisen vuosi, mutta lisäksi juhlimme yrityksen 30-vuotista historiaa. Kesällä 2015 koko Bittiumin henkilöstö kokoontui yhteiseen "BitStock2015" -kesätapahtumaan Ouluun. Tapahtuma vahvisti yhteishenkeä yli paikkakuntarajojen. Edellisen kerran vastaava yhteinen tapahtuma oli 20-vuotisjuhla "Together2005" Rovaniemellä.